نسخه چاپی
لیست قیمت منهول و پله

تاریخ آخرین بازبینی:1400/10

قطعه فوقانی منهول 1000

فی (ریال)

کد کالا

نوع کالا

0 1000U-60

قطعه فوقانی منهول 1000 ارتفاع 60

0 1000U-80

قطعه فوقانی منهول 1000 ارتفاع 80

 0

1000U-100

قطعه فوقانی منهول 1000 ارتفاع 100


قطعه فوقانی منهول 1200

فی (ریال)

کد کالا

نوع کالا

0 1200U-60

قطعه فوقانی منهول 1200 ارتفاع 60

0 1200U-80

قطعه فوقانی منهول 1200 ارتفاع 80

0 1200U-100

قطعه فوقانی منهول 1200 ارتفاع 100


 

قطعه میانی منهول 1000

فی (ریال)


نوع کالا

 0 1000M-30

قطعه میانی منهول 1000 ارتفاع 30 سانتی متر

 0

1000M-40

قطعه میانی منهول 1000 ارتفاع 40 سانتی متر

 0

1000M-50

قطعه میانی منهول 1000 ارتفاع 50 سانتی متر

0

1000M-60

قطعه میانی منهول 1000 ارتفاع 60 سانتی متر

0 1000M-70

قطعه میانی منهول 1000 ارتفاع 70 سانتی متر


قطعه میانی منهول 1200

فی (ریال)


نوع کالا

 0 1200M-30

قطعه میانی منهول 1200 ارتفاع 30 سانتی متر

 0

1200M-40

قطعه میانی منهول 1200 ارتفاع 40 سانتی متر

 0

1200M-50

قطعه میانی منهول 1200 ارتفاع 50 سانتی متر

 0

1200M-60

قطعه میانی منهول 1200 ارتفاع 60 سانتی متر


قطعه تحتانی منهول 1000

فی (ریال)

کد کالا

نوع کالا

0 1000D-50

قطعه تحتانی منهول 1000 ارتفاع 50 سانتی متر

0 1000D-60

قطعه تحتانی منهول 1000 ارتفاع 60 سانتی متر

قطعه تحتانی منهول 1200

فی (ریال)

کد کالا

نوع کالا

0 1200D-50

قطعه تحتانی منهول 1200 ارتفاع 50 سانتی متر

0 1200D-60

قطعه تحتانی منهول 1200 ارتفاع 60 سانتی متر

0 1200D-80

قطعه تحتانی منهول 1200 ارتفاع 80 سانتی مترقيمت تقريبي هر متر منهول به همراه واشر و پيچ و مهره

فی (ریال)

کد کالا

نوع کالا

20000000 1000D-1

 منهول 1000 به همراه پيچ و مهره

29000000 1200D-1

 منهول 1200 به همراه پيچ و مهره


پله

فی (ریال)

کد کالا

نوع کالا

440000

 100-220

پله 22

680000

100-320

پله 32


اتصالات منهول

شرح کالا فی
هزینه چسب و پیچ و مهره بین هر دو قطعه  

 

 


آمار بازدید : 11531
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh