نسخه چاپی
لوله های دوجداره اسپیرال

لیست قیمت

جدول لوله های دوجداره اسپیرال16 kN/m2
200
250
300
350
400
500
600
700
850
900
1000
1200
1500
قطرداخلی ID(mm)
224
278
328
380
438
550
662
778
888
1000
1112
1324
1650
قطر خارجی OD(mm)
12
14
14
15
19
25
31
39
44
50
56
62
75
T(mm)ضخامت لوله
انتخاب طول لوله براساسامکانات حمل و نقل محدودیتی ندارد، تولید نرمال 6 مترمی باشد.6-12
طول شاخه L(m)
4.4
5.9
7.3
9.8
12.8
19.8
29.9
39.3
51.0
64.0
79.0
114.0
182.0
وزن(kg/m)

 
          
اتصال حرارتی                                        کمربند    
                                
جدول لوله های دوجداره اسپیرال32 kN/m2
200
250
300
350
400
500
600
700
850
900
1000
1200
1500
قطرداخلی ID(mm)
228
280
338
394
450
562
675
788
900
1012
1124
1350
1690
قطر خارجی OD(mm)
14
15
19
22
25
31
39
44
50
56
62
75
95
T(mm)ضخامت لوله
انتخاب طول لوله براساسامکانات حمل و نقل محدودیتی ندارد، تولید نرمال 6 مترمی باشد.6-12
طول شاخه L(m)
5.1
6.7
9.3
13.0
18.0
28.0
35.0
50.7
65.9
82.0
104.2
147.5
221.5
وزن(kg/m)

       

لوله اسپیرال و کوپلر                             مقطع لوله دوجداره اسپیرال
 
 

آمار بازدید : 9016
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh