نسخه چاپی
لیست قیمت زانوهای دوسر کوپلر

تاریخ آخرین بازبینی 98/07/01

زانوهای دست
ساز 45 و 90 درجه کاروگیت دوسر کوپلر و قالبی دوسر کوپلر
 
قیمت 90 درجه سه تکه-ریال
 
کد کالا
 
قیمت 90 درجه دو تکه-ریال
 
کد کالا
 
قیمت 45 درجه
ریال
 
کدکالا
 
نوع کالا
320000 9023-11 قالبی 9022-11 320000 452-11
زانو 110
430000 9023-12 قالبی 9022-12 430000 452-12
زانو 125
640000 9023-16 قالبی 9022-16 640000 452-16
زانو 160
 
 
9023-17
 
 
9022-17
 
 
452-17
زانو 170
1000000
9023-20
قالبی
9022-20
860000
 
452-20
 
زانو200 قالبی
 
1220000
 
9023-25
 
قالبی
 
9022-25
 
1150000
 
452-25
 
زانو250 قالبی
 
 
9023-30
 
 
9022-30
 
 
452-30
 
زانو300
 
4460000
 
9023-31
 
3730000
 
9022-31
 
3480000
 
452-31
 
زانو315
 
 
9023-34
 
 
9022-34
 
 
452-34
 
زانو340
 
 
9023-35
 
 
9022-35
 
 
452-35
 
زانو350
7200000
 
9023-40
6440000
 
9022-40
5320000
452-40
 
زانو400
12400000
9023-50
11030000
9022-50
8600000
452-50
 
زانو500
 21500000  9023-60  20080000  9022-60  15330000  452-60
 زانو600


       زانوي قالبي دوسر كوپلر سايز 200 و 250زانوي 45 و90 درجه سه تكه يكسر كوپلر دست ساز

      

آمار بازدید : 3649
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh