نسخه چاپی
لیست قیمت زانوهای دوسر کوپلر

تاریخ آخرین بازبینی 96/06/01

زانوهای دست
ساز 45 و 90 درجه کاروگیت دوسر کوپلر و قالبی دوسر کوپلر
 
قیمت 90 درجه سه تکه-ریال
 
کد کالا
 
قیمت 90 درجه دو تکه-ریال
 
کد کالا
 
قیمت 45 درجه
ریال
 
کدکالا
 
نوع کالا
84000 9023-11 قالبی 9022-11 84000 452-11
زانو 110
102000 9023-12 قالبی 9022-12 102000 452-12
زانو 125
126000 9023-16 قالبی 9022-16 126000 452-16
زانو 160
 
 
9023-17
 
 
9022-17
 
 
452-17
زانو 170
660000
9023-20
قالبی
9022-20
560000
 
452-20
 
زانو200 قالبی
 
800000
 
9023-25
 
قالبی
 
9022-25
 
760000
 
452-25
 
زانو250 قالبی
 
 
9023-30
 
 
9022-30
 
 
452-30
 
زانو300
 
2691000
 
9023-31
 
2255000
 
9022-31
 
2100000
 
452-31
 
زانو315
 
 
9023-34
 
 
9022-34
 
 
452-34
 
زانو340
 
 
9023-35
 
 
9022-35
 
 
452-35
 
زانو350
 
4360000
 
9023-40
 
3900000
 
9022-40
 
3220000
 
452-40
 
زانو400
 
7500000
 
9023-50
 
6670000
 
9022-50
 
5200000
 
452-50
 
زانو500
 13000000  9023-60  12150000  9022-60  9270000  452-60
 زانو600


       زانوي قالبي دوسر كوپلر سايز 200 و 250زانوي 45 و90 درجه سه تكه يكسر كوپلر دست ساز

      

آمار بازدید : 3288
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh