نسخه چاپی
لیست قیمت سه راهی دوجداره به دوجداره 90 ساده

تاریخ آخرین بازبینی 96/06/01

سه راه
دوجداره به دوجداره 90 درجه ساده دوتکه و یک تکه

قیمت -دوتکه
ریال

کدکالا-دوتکه

قیمت-یک تکه

کدکالا-یک تکه
ریال

نوع کالا

350000
29002-1717
250000
29001-1717
سه راه 90 دوجداره 170*170 ساده
1150000
29002-2017
580000
29001-2017
سه راه 90 دوجداره 170*200 ساده
1248000
29002-2020
650000
29001-2020
سه راه 90 دوجداره 200*200 ساده
1280000
29002-2517
700000
29001-2517
سه راه 90 دوجداره 170*250 ساده
1300000
29002-2520
795000
29001-2520
سه راه 90 دوجداره 200*250 ساده
1513000
29002-2525
1350000
29001-2525
سه راه 90 دوجداره 250*250 ساده
1500000
29002-3117
1350000
29001-3117
سه راه 90 دوجداره 170*315 ساده
1881000
29002-3120
1360000
29001-3120
سه راه 90 دوجداره 200*315 ساده
2070000
29002-3125
1460000
29001-3125
سه راه 90 دوجداره 250*315 ساده
2415000
29002-3131
1860000
29001-3131
سه راه 90 دوجداره 315*315 ساده
 
29002-3417
 
29001-3417
سه راه 90 دوجداره 170*340 ساده
 
29002-3420
 
29001-3420
سه راه 90 دوجداره 200*340 ساده
 
29002-3425
 
29001-3425
سه راه 90 دوجداره 250*340 ساده
 
29002-3431
 
29001-3431
سه راه 90 دوجداره 315*340 ساده
 
29002-3434
 
29001-3434
سه راه 90 دوجداره 340*340 ساده
2850000
29002-4020
2150000
29001-4020
سه راه 90 دوجداره 200*400 ساده

3100000
29002-4025
2250000
29001-4025
سه راه 90 دوجداره 250*400 ساده
3530000
29002-4031
2710000
29001-4031
سه راه 90 دوجداره 315*400 ساده
4250000
29002-4040
3180000
29001-4040
سه راه 90 دوجداره 400*400 ساده
4510000
29002-5020
3650000
29001-5020
سه راه 90 دوجداره 200*500 ساده
4970000
29002-5025
3770000
29001-5025
سه راه 90 دوجداره 250*500 ساده
5560000
29002-5031
4360000
29001-5031
سه راه 90 دوجداره 315*500 ساده
6250000
29002-5040
4970000
29001-5040
سه راه 90 دوجداره 400*500 ساده
7695000
29002-5050
5930000
29001-5050
سه راه 90 دوجداره 500*500 ساده
8630000
29002-6025
6730000
29001-6025

سه راه 90 دوجداره 250*600 ساده

13400000
29002-6060
10080000
29001-6060

سه راه 90 دوجداره 600*600 ساده

22300000
29002-7070
16980000
29001-7070

سه راه 90 دوجداره700*700  ساده

 سه راه دوجداره ساده ناف 90 درجه دوتکه                                 سه راه دوجداره ساده ناف 90 درجه یک تکه 

                                      


آمار بازدید : 2690
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh