نسخه چاپی
لیست قیمت سه راه سه سر کوپلر 45

سه راه دوجداره به دوجداره 45 درجه سه سر کوپلر دست ساز وقالبی

تعداد در بسته بندی

قیمت - ریال
کد کالا

نوع کالا

  408000

2453-1111

سه راه دوجداره 110-45*110 سه سر کوپلر
  480000

2453-1212

سه راه دوجداره 125-45*125 سه سر کوپلر
  552000

2453-1616

سه راه دوجداره 160-45*160 سه سر کوپلر
 
740000

2453-1717

سه راه دوجداره 170-45*170 سه سر کوپلر
 
850000

2453-2017

سه راه دوجداره 170-45*200 سه سر کوپلر
 

900000

2453-2020

سه راه دوجداره 45-200*200 سه سر کوپلر قالبی*

 
1430000

2453-2517

سه راه دوجداره 170-45*250 سه سر کوپلر
 
1500000

2453-2520

سه راه دوجداره 200-45*250 سه سر کوپلر
 

1360000

2453-2525

سه راه دوجداره 45-250*250 سه سر کوپلر قالبی*

 
2480000

2453-3117

سه راه دوجداره 170-45*315 سه سر کوپلر
 
2600000

2453-3120

سه راه دوجداره 200-45*315 سه سر کوپلر
 
2740000

2453-3125

سه راه دوجداره 250-45*315 سه سر کوپلر
 
3260000

2453-3131

سه راه دوجداره 315-45*315 سه سر کوپلر
 
3650000

2453-4017

سه راه دوجداره 170-45*400 سه سر کوپلر
 
3740000

2453-4020

سه راه دوجداره 200-45*400 سه سر کوپلر
 
3870000

2453-4025

سه راه دوجداره 250-45*400 سه سر کوپلر
 
4520000

2453-4031

سه راه دوجداره 315-45*400 سه سر کوپلر
 
5260000

2453-4040

سه راه دوجداره 400-45*400 سه سر کوپلر
 
5650000

2453-5017

سه راه دوجداره 170-45*500 سه سر کوپلر
 
5730000

2453-5020

سه راه دوجداره 200-45*500 سه سر کوپلر
 
6050000

2453-5025

سه راه دوجداره 250-45*500 سه سر کوپلر
 
6960000

2453-5031

سه راه دوجداره 315-45*500 سه سر کوپلر
 
8200000

2453-5040

سه راه دوجداره 400-45*500 سه سر کوپلر
 
9660000

2453-5050

سه راه دوجداره 500-45*500 سه سر کوپلر
 
تاریخ آخرین بازبینی 96/06/01

                      نمونه دست ساز                                                                           نمونه قالبی

                  

آمار بازدید : 2965
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh