یکشنبه 05 آذر 1396

standards

•   ISO ) موسسه بین المللی استاندارد)

•   ASTM انجمن مواد و آزمون آمریکا)

•   AWWAانجمن امور آبی آمریکا   (

•   BSIموسسه استاندارد بریتانیا (

 •  DIN ) موسسه استاندارد آلمان)

•    ISIRI) سازمان استاندارد ملی ایران(


 
چاپ صفحه