نسخه چاپی
سیفون دوبل

سیفون دوبل فاضلابی پوشفیت
مزایا:                                                       
1- جلوگیری از برگشت بو و گاز به اماکن و معابر
2- ایجاد شرایط بازدید و شستشوی مسیر سیال
DN
a
B
H
L
کدکالا
نوعکالا
110
46
45
29
48
6-5110
سیفون دوبل 110 م م
125
46
45
30
50
6-5125
سیفون دوبل 125 م م
160
46
45
31
52
6-5160
سیفون دوبل 160 م م

آمار بازدید : 10175
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh